Νικολαΐδου Αικατερίνη

Καθηγήτρια - Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
H Κατερίνα Νικολαΐδου είναι Καθηγήτρια του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, έχει Μ.Α. στη Θεωρητική Γλωσσολογία και Διδακτορικό στη Φωνητική από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία. Διδάσκει μαθήματα στο χώρο της Φωνητικής, Φωνολογίας, Φωνολογικής Ανάπτυξης και Διδασκαλίας της Προφοράς. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (Reading University, Queen Margaret University College, Edinburgh). Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φωνητικής. Εκπονεί έρευνα στο χώρο της πειραματικής φωνητικής στο φυσιολογικό και παθολογικό λόγο, της φωνολογικής κατάκτησης στη μητρική και ξένη γλώσσα, της συνάρθρωσης και αρθρωτικής μεταβλητότητας, καθώς και της μεθολογίας διδασκαλίας της προφοράς. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού (Ευρώπη και ΗΠΑ) και της Ελλάδας. Έχει ανακοινώσει την έρευνα της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την επιμέλεια έκδοσης βιβλίων/πρακτικών συνεδρίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών συλλόγων, υπήρξε αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας Φωνητικής (International Phonetic Association) από το 2011 έως το 2015 καθώς και γραμματέας της ίδιας Εταιρίας από 2003 έως το 2011. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Μόνιμου Συμβουλίου για την Οργάνωση του Διεθνούς Κογκρέσου Φωνητικών Επιστημών από το 2011 έως το 2015. Την τρέχουσα περίοδο είναι Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά περιοδικά - κεφάλαια σε βιβλία

 • Sfakianaki, A. Nicolaidis, K. & Okalidou, A. (2016) Vowel production and intelligibility in hearing-impaired speech: evidence from Greek. Glossologia 24, 75-92.
 • Nicolaidis, K. & Sfakianaki, A. (2016) Acoustic characteristics of vowels produced by Greek intelligible speakers with profound hearing impairment I: examination of vowel space. International Journal of Speech-Language Pathology, 18, 4, 378-387.
 • Nicolaidis, K. & Sfakianaki, A. (2016) Acoustic characteristics of vowels produced by Greek intelligible speakers with profound hearing impairment II: the influence of stress and context. International Journal of Speech-Language Pathology, 18, 4, 388-401.
 • Lengeris, A. & Nicolaidis, K. (2015) Effect of phonetic training on the perception of English consonants by Greek speakers in quiet and noise. POMA (Proceedings of Meetings on Acoustics, online journal published by the Acoustical Society of America) 22, 060002, 1-6.
 • Nicolaidis, K. & Mattheoudakis, M. (2012) The PRΟ-VOC method: combining pronunciation and vocabulary teaching. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 50, 303-321.
 • Nicolaidis, K. (2012) Consonant production in Greek Lombard speech: an electropalatographic study. Italian Journal of Linguistics (Rivista di Linguistica), 24, 1, 65-101.
 • Syrika, A., Nicolaidis, K., Edwards, J. & Beckman, M. (2011) Acquisition of initial /s/-stop and stop-/s/ sequences in Greek. Language and Speech 54, 3, 361-386. 
 • Nicolaidis, K. (2010) Why is pronunciation so challenging to acquire and teach? The Journal of Applied Linguistics, Greek Applied Linguistics Association 26, 81-110.
 • Nicolaidis, K. and Mattheoudakis, M. (2008) Utopia vs reality: the effectiveness of In-service training courses for EFL teachers.European Journal of Teacher Education, 31, 3, 275-288.
 • Nicolaidis, K. (2007) Aspects of spatio-temporal variability during consonant production by Greek speakers with hearing impairment.Clinical Linguistics and Phonetics, 21, 6, 405-422.
 • Νιcolaidis, K. (2006) Speech Development. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier, 2nd edition, Vol 11, 722-736.
 • Mattheoudakis, M. and Nicolaidis, K. (2005) Stirring the waters: university INSET in Greece. European Journal of Teacher Education, 28, 1, 49-66.
 • Nicolaidis, K. (2004) Articulatory variability during consonant production by Greek speakers with hearing impairment: an electropalatographic study. Clinical Linguistics and Phonetics, 18, 6-8, 419-432.
 • Nicolaidis, K. (2001) An electropalatographic study of Greek spontaneous speech. Journal of the International Phonetic Association, 31, 1, 67-85.
 • Gibbon, F. and Nicolaidis K. (1999) Palatography. In W.J. Hardcastle and N. Hewlett (eds) Coarticulation: Theory, Data and Techniques. CUP, 229-245.
 • Gibbon F., Hardcastle, W.J. and Nicolaidis, K. (1993) Temporal and spatial aspects of lingual coarticulation in /kl/ sequences: a cross-linguistic investigation. Language and Speech, 36, 2/3, 261-277.
 • Nicolaidis, K., Hardcastle, W. J., Marchal, A. and N. Nguyen (1993) Comparing phonetic, articulatory, acoustic and aerodynamic signal representations. In M. Cooke, S. Beet and M. Crawford (eds) Visual Representations of Speech Signals. John Wiley and Sons, 55-82.
 • Hardcastle, W.J., Gibbon, F. and Nicolaidis, K. (1991) EPG data reduction methods and their implications for studies of lingual coarticulation. Journal of Phonetics, 19, 3/4, 251-266.

Επιμέλεια βιβλίων

 • Mattheoudakis, M. & Nicolaidis, K. (eds) (2016) Selected Papers of the 21th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 5-7 April, 2013, Aristotle University of Thessaloniki, Greece https://ejournals.lib.auth.gr/thal
 • Νικολαϊδου, Κ. & Πήτα Ρ. (2001) Πρακτικά 1ης Ημερίδας για τη Βαρηκοΐα και την Κώφωση: Επικοινωνία, Τεχνολογία, Εκπαίδευση. 30 Σεπτεμβρίου 2000. Τμήμα Αγγλικής και Ψυχολογίας, ΑΠΘ. 138 σελίδες.
 • Nicolaidis, K. & Mattheoudakis, M. (eds) (2000) Proceedings of the 13th International Symposium on Theoretical and AppliedLinguistics, 22-24 April, 1999, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 510 σελίδες.
 • Philippaki-Warburton, I., Nicolaidis, K. & Sifianou, M. (eds) (1994) Themes in Greek Linguistics. Amsterdam: Benjamins. 534 σελίδες.

Πρακτικά συνεδρίων

 • Lengeris, A. & Nicolaidis, K. (2016) The identification and production of English consonants by Greek listeners. Selected Papers of the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Greece, 211-223.
 • Sfakianaki, A. & Nicolaidis, K. (2016) Acoustic aspects of segmental and suprasegmental productions of Greek hearing-impaired speech: A qualitative analysis. Selected Papers of the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics,Thessaloniki, Greece, 401-425.
 • Chionidou, A. & Nicolaidis, K. (2015) voice onset time production in Albanian and Greek initial voiceless stops. Albanohellenica, 6, 1-12.
 • Nicolaidis, K., Pananikolaou, G., Kainada, E. & Avdelidis, K. (2015). SpeakGreek: An online speech training tool for L2 pedagogy and clinical intervention. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK.  http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0584.pdf
 • Chionidou, A. & Nicolaidis, K. (2015) Voice onset time in bilingual Greek-German children. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK. http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0595.pdf
 • Batazani, M., Kainada, E., Lengeris, A. & Nicolaidis, K. (2015) The prenuclear field matters: Questions and statements in Standard Modern Greek. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow,UK. http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0941.pdf
 • Nicolaidis, K. & Baltazani, M. (2014) An investigation of acoustic and articulatory variability during rhotic production in Greek. Selected papers, 11th International Congerence on Greek Linguistics, Rhodes, Greece, 1192-1207.  http://www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL_11_selected_papers.pdf
 • Lengeris, A. & Nicolaidis, K. (2014) Greek consonant confusions by native listeners in quiet and noise. Selected papers, 11thInternational Conference on Greek Linguistics, Rhodes, Greece, 866-873.http://www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL_11_selected_papers.pdf
 • Lengeris, A. & Nicolaidis, K. (2014) English consonant confusions by Greek listeners in quiet and noise and the role of phonological short-term memory. INTERSPEECH 2014, 15th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Singapore, 534-538.  http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2014/i14_0534.html
 • Chionidou, A. & Nikolaidou, K. (2014) Greek EFL learner's perception of spontaneous speech: the influence of connected speech processes. Studies in Greek Linguistics, 34, 126-141.
 • Baltazani M. & Nicolaidis, K. (2013) The many faces of /r/. In Spreafico, L. & Vietti, A. (eds) Rhotics. New data and perspectives. Bosen Bolsano: Bu Press, 125-144.   
 • Nicolaidis, K. & Baltazani M. (2013) Τhe Greek Rhotic in /rC/ Sequences: An Acoustic and Electropalatographic Study. In Lavidas, N., Alexiou, Th. & Sougari, A.M. (eds)  Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 1, De Gruyter, 157-176.  
 • Baltazani, M. & Nicolaidis, K. (2012) Production of the Greek rhotic in initial and intervocalic position: an acoustic and electropalatographic study.  In Gavriilidou, Z., Efthymiou, A., Thomadaki E. & Kambakis-Vougiouklis, P. (eds) Selected papers of the 10th International Conference on Greek Linguistics, 141-152. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.  
 • Nicolaidis, K. & Baltazani, M. (2011) An electropalatographic and acoustic study of the Greek rhotic in /Cr/ clusters. Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong, 1474-1477. https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2011/OnlineProceedings/RegularSession/Nicolaidis/Nicolaidis.pdf 
 • Nicolaidis, K., Andreou, P., Bozonelos, V., Mavroudi, A., Theodorou, D., Tasioudi, M., & Tsiantoula, S. (2011) Cross-linguistic influences in the acquisition of the phonetic/phonological system of Greek as a second/foreign language. Proceedings of the 31st Annual Meeting of the Department of Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotle University, Μay 2010, 357-378.  
 • Topintzi, N., Nicolaidis, K. & Tsiartsioni, E. (2010) Inter-dialectal Insights into Greek Rhythm: The Case of Standard Modern Greek vs. Kozani Greek. Proceedings of 4th Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, pp. 197-212  
 • Nicolaidis, Κ., Andreou, P., Bozonelos, V., Konstantinidou, S., Koutsandreas, K., Mavroudi, A., Tasioudi, M., Theodorou, D., & Tsiantoula, S. (2009) Τhe teaching of pronunciation to learners of Greek as a foreign or second language: principles for the design of a pronunciation book. Studies in Greek Linguistics, Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotle University, Μay 2008, 581-594  http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_29_581_594.pdf
 • Nicolaidis, K. & Sfakianaki, A. (2007) An acoustic analysis of vowels produced by Greek speakers with hearing impairment.Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, August 2007, Saarbruecken, Germany, pp. 1969-1972.  
 • Nicolaidis, K. & Mattheoudakis, Μ. (2005) Combining vocabulary and pronunciation teaching. Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics from the 16th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 11-13 April, 2003, Thessaloniki,Greece. 526-541.  
 • Nicolaidis, K. & Rispoli, R. (2005) The effect of noise on speech production. An Acoustic study. Studies in Greek Linguistics, Proceedings of the 25th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotle University, 7-9 Μay 2004, 415-426.  
 • Nicolaidis, K., Edwards, J., Beckman, M. & Tserdanelis, G. (2004) Acquisition of lingual obstruents in Greek. Proceedings of the 6thInternational Conference on Greek Linguistics, 18-21 September, Rethimno, Greece, 1-10.   http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/gr.htm
 • Mattheoudakis, Μ. & Nicolaidis, K. & (2004) The role of the university in the promotion of teacher development. In Sougari, A-M. and Joycey E. Challenges n Teacher Education. University Studio Press, 103-110.  
 • Nicolaidis, K. (2003). Acoustic variability of vowels in Greek spontaneous speechProceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona. 3221-3224. https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2003/papers/p15_3221.pdf
 • Nicolaidis, K. & Mattheoudakis, Μ. (2002) Teaching vocabulary and pronunciation in combination : a challenging approach. IATEFL 2002, York Conference Selections, 24-27 March, York, 36-37.
 • Nicolaidis, K. & Mattheoudakis, M. (2003) Utopia vs. Reality: the efficacy of in-service training courses for EFL teachers. Proceedings of the 15th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 4-6 May 2001. Thessaloniki, Greece. 575-590.
 • Nicolaidis, K. (2002) Durational variability in Vowel-Consonant-Vowel sequences in Greek: the influence of phonetic identity, context and speaker. Proceedings of the 14th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 20-22 April, 2000, Thessaloniki,Greece. 280-294.  
 • Nicolaidis, K. (2002) Consonant lingual-palatal patterns produced by hearing-impaired speakers: two case studies. Proceedings of the 5th International Conference on Greek Linguistics, 13-16 September 2001, Paris, France.119-122.  
 • Nicolaidis, K. (2000) Consonant production in spontaneous speech: an electropalatographic study. Proceedings of the 13thInternational Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 22-24 April, Thessaloniki, Greece. 228-240.  
 • Nicolaidis, K. (1999) The influence of stress on V-to-V coarticulation: an electropalatographic study. Proceedings of the XIV International Congress of Phonetic Sciences, 1-7 August, San Francisco, California, USA. pp. 1087-1090.  
 • Nicolaidis, K. (1999) An electropalatographic study of Vowel-to-Consonant and Consonant-to-Vowel coarticulation. Greek Linguistics '97 Proceedings of the 3rd International Conference on the Greek Language, Athens, Greece. pp. 400-408.  
 • Nicolaidis, K. (1998) Durational Variability in Vowel-Consonant-Vowel sequences in Greek: the influence of stress and utterance type.Proceedings of the 12th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 2-4 April, Thessaloniki, Greece. pp. 331-340.
 • Nicolaidis, K. (1997) Speaker-induced articulatory variability: an electropalatographic study. Proceedingς of the 11th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 10-12 April 1997, Thessaloniki, Greece, pp.154-165.
 • Nicolaidis, K. (1997) An electropalatographic study of Vowel-to-Consonant coarticulation in Greek. Proceedings of the 10th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 24-26 April 1996, Thessaloniki, Greece, 105-115.
 • Nicolaidis, K (1997) Variability in Vowel-Consonant-Vowel sequences in Greek: isolated words vs. connected speech. Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics, 22-24 September 1995, Salzburg, Austria, vol 1, 45-54.  
 • Waters, D., Nicolaidis, K., Hardcastle, W.J. & Gibbon, F. (1995) Variability of lingual stops in English: an electropalatographic study.Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences, 13-19 August, Stockholm, Sweden, vol, 3, 456-458.  
 • Nicolaidis, K. (1994) Aspects of lingual articulation in Greek: an electropalatographic study. In I. Philippaki-Warburton, K. Nicolaidis and M. Sifianou (eds) Themes in Greek Linguistics, 225-232, Amsterdam: John Benjamins.  
 • Nicolaidis, K. (1994) Vowel-to-Vowel coarticulatory effects in Greek. Proceedings of the 8th Symposium on English and Greek: description and/or comparison of the two languages, 28-30 March 1994, Thessaloniki, Greece, 239-254.
 • Nicolaidis, K. (1993) Coarticulatory effects in VtV sequences in Greek. Proceedings of the 7th Symposium on English and Greek: description and/or comparison of the two languages, 7-9 April, 1993, Thessaloniki, Greece, 153-163.
 • Marchal, M, Hardcastle, W.J., Nicolaidis, K. Nguyen, N and Gibbon, F. (1992) Non-linear annotation of multi-channel speech data.Proceedings of the International Conference on Spoken language Processing, October 12-16, Banff, Alberta, Canada, 787-790.  
 • Hardcastle, W.J., Marchal, M., Nicolaidis, K. Nguyen, N (1992) Non-linear annotation of multi-channel speech data. Proceedings of the 4th Australian International Conference on Speech Science and Technology, Brisbane, December 1992, pp. 542-547.  
 • Nicolaidis, K., Hardcastle, W.J., Marchal, A. and N. Nguyen (1992) Comparing phonetic, articulatory, acoustic and aerodynamic signal representations. ESCA Tutorial, Comparing speech signal representations Sheffield, 7th April, 1992, pp.61-98.   (βλ. υπόμνημα καιδημοσίευση Α13)
 • Nicolaidis, K. (1991) Coarticulatory Strategies in Greek and English VCV sequences. Proceedings of the 5th Symposium on the description and/or comparison of English and Greek, Thessaloniki, Greece, 113-140.

Εκτενείς περιλήψεις

Σε τεύχη Work in Progress volumes  

 • Nicolaidis, K., Hardcastle, W.J. and Gibbon, F. (1993) Bibliography of Electropalatographic studies in English (1957-1992) - Parts I, II, and III. Speech Research Laboratory, University of Reading, Work in Progress 7, pp. 26-47.
 • Νicolaidis, K. (1990) Vowel Reduction: evidence from Greek. Speech Research Laboratory, University of ReadingWork in Progress 6,77-121.

Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Σε βιβλία

 • Νικολαϊδου, Κ. (2003) Μια ηλεκτροπαλατογραφική μελέτη των ουρανικών  συμφώνων της Ελληνικής. Στο βιβλίο Σύγχρονες  Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία: Μελέτες Αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Θεοφανοπούλου-Κοντού Δ., Λασκαράτου Χ., Σηφιανού Μ., Γεωργιαφέντης, Μ. και Σπυρόπουλος Β. (επιμ. εκδ). Αθήνα: Πατάκης. 108-127.  

Σε περιοδικά  

 • Νικολαϊδου, Κ. (2000) Η τεχνική του ηλεκτροπαλατογράφου και η χρήση της στη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Επικοινωνία 12,Περιοδικό Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών, Αφιέρωμα στη Βαρηκοΐα-Κώφωση, 27-32.  

Σε πρακτικά συνεδρίων  

 • Σφακιανάκη, Α., Νικολαΐδου, Κ. & Οκαλίδου, Α. (υπό έκδοση). Καταληπτότητα ομιλίας και χαρακτηριστικά του παραγόμενου λόγου βαρήκοων-κωφών. Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Μια Πρόκληση για το Σχολείο και την Κοινωνία», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1-4 Δεκεμβρίου 2011.
 • Νικολαΐδου, Κ., Παπανικολάου, Γ., Αβδελίδης, Κ., Καϊναδά, Ε., Σφακιανάκη, Α., Βρύσης, Λ., Κωσταντουδάκης, Κ., Σταρτσένκο, Ι. & Κέλμαλη, Ε.  (2014) SpeakGreek: Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης της ομιλίας ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, Θεσσαλονίκη, 144-151 .
 • Ματθαιουδάκη, Μ. & Νικολαϊδου, Κ. (2002) Καινοτομία και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η Συμβολή του Τμήματος Αγγλικής. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ. 412-424.
 • Νικολαϊδου, Κ. (2001) Η εφαρμογή της τεχνικής του ηλεκτροπαλατογράφου στη λογοθεραπευτική παρέμβαση του κωφού/βαρήκοου ατόμου. Πρακτικά 1ης Ημερίδας για τη Βαρηκοΐα και την Κώφωση: Εκπαίδευση, Τεχνολογία, Επικοινωνία. Σεπτέμβριος 2000, Θεσσαλονίκη. 41-55.

Διαδικτυακές δημοσιεύσεις: ενότητες

 • Νικολαϊδου, Κ. (2015) Διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της Προφοράς. (Activities for the teaching of pronunciation) Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. http://elearning.greek-language.gr/
 • Νικολαϊδου, Κ. (2012) Προτάσεις Διδασκαλίας: Παραγωγή Προφορικού Λόγου. (Activities for oral production) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. http://elearning.greek-language.gr/mod/resource/view.php?id=282
 • Ματθαιουδάκη, Μ., Νικολαϊδου, Κ., Κίτσου, Ι. Παναγιωτίδου, Β., Σακελλαρίου, Α. Σπανού Κ. (2007) Η διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς. (Teaching grammar, vocabulary and pronunciation). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Διαδρομές Α), http://elearning.greek-language.gr/, (56 pp). 
 • Ματθαιουδάκη, Μ., Νικολαϊδου, Κ., Κίτσου, Ι. Παναγιωτίδου, Β., Σακελλαρίου, Α. Σπανού Κ. (2012) Η διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς. (Teaching grammar, vocabulary and pronunciation). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα (Διαδρομές Β), http://elearning.greek-language.gr/, (96 pp). 
 • Ματθαιουδάκη, Μ., Νικολαϊδου, Κ., Κίτσου, Ι. Παναγιωτίδου, Β., Σακελλαρίου, Α. Σπανού Κ. (2013) Η διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς. (Teaching grammar, vocabulary and pronunciation). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής για αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων εκτός Ελλάδας (Διαδρομές Γ)http://elearning.greek-language.gr/, (116 pp).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο306AΤηλέφωνο+ 30 2310 997429 Fax+ 30 2310 997432
Emailknicol@enl.auth.gr
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http://www.enl.auth.gr/staff/nikolaid.htm 
ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ελληνική έκδοση Αγγλική έκδοση  
ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗμέραΑπόΈωςΣχόλιο/Ημερομηνίες