Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας

Ο Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών εντάσσονται στις απαιτήσεις για την απόκτηση του Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οργανώνεται και διδάσκεται από κοινού με τον Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας, περιλαμβάνει σεμιναριακά μαθήματα και έρευνα σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα/πεδία που οδηγούν στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) και Δ.Δ. (Διδακτορικό Δίπλωμα) αντίστοιχα. Και στα δύο προγράμματα σπουδών, ο Τομέας στοχεύει στο να εκπαιδεύσει/βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσα από στην ανάγνωση και ανάλυση κειμένων αγγλικής λογοτεχνίας και πολιτισμού από τον Μεσαίωνα ως τη Σύγχρονη Εποχή. Ο Τομέας θεωρεί κεντρικό του στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών (καθηγητών, συγγραφέων και επιμελητών εκδόσεων) που να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές και διαλογικές κοινωνίες. Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκει να ενισχύσει τη διδασκαλία, τη συγγραφή και την πολιτιστική ζωή στην Ελλάδα καθώς και να προαγάγει τη δια βίου μάθηση υποστηρίζοντας ανοιχτές παρουσιάσεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις και συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (όπως είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Κέντρων Ανθρωπιστικών Σπουδών). Επιπλέον, ο Τομέας συμμετέχει στην Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ο Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας αποσκοπεί ακόμη στο να προωθήσει την εξέλιξη των μελών του στην ακαδημαϊκή έρευνα, στις δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που προωθούν τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Σε συνεργασία με τον Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, ο Τομέας εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA και συνδιοργανώνει τα σεμινάρια “Problematics of Culture and Theory”.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Αγγλική Λογοτεχνία

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού αποτελείται από υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα τα οποία σε συνδυασμό με μαθήματα από τους άλλους Τομείς του Τμήματος οδηγούν στην απόκτηση του Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (οι συγκεκριμένες απαιτήσεις εξηγούνται λεπτομερώς στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος). Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων έτσι ώστε ο φοιτητής/η φοιτήτρια να μπορεί να επιλέξει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του/της συγγραφείς, θέματα ή ιστορικές περιόδους. Παρότι η έμφαση είναι στη βρετανική λογοτεχνία, η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει και συγγραφείς της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και χωρών της πρώην βρετανικής αυτοκρατορίας. Βασικός σκοπός του Τομέα είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και την ικανότητα του φοιτητή/ της φοιτήτριας να συνδέει τα λογοτεχνικά και πολιτιστικά κείμενα τόσο με τα ιστορικο-κοινωνικά δεδομένα της εποχής του/της συγγραφέα όσο και με την τρέχουσα πραγματικότητα. Στους στόχους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τομέα περιλαμβάνεται η προώθηση της τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η άντληση πληροφοριών, η νόμιμη και δεοντολογική χρήση των πηγών στο διαδίκτυο και η εξειδικευμένη ηλεκτρονική επικοινωνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής Αγγλικής Λογοτεχνίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν αποκτήσει: