Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας - Κατάλογος Μαθημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γλ1-101Y Γλωσσική Κατάρτιση I
Γλ1-102Y Γλωσσική Κατάρτιση IΙ
Γλ2-100Y Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας
Γλ2-101Y Μορφολογία-Σύνταξη
Γλ2-210Y Σημασιολογία - Πραγματολογία
Γλ2-221YE Σύνταξη
Γλ2-230Y Φωνητική - Φωνολογία
Γλ2-321E Mορφολογία
Γλ2-330E Φωνητική
Γλ2-335E Φωνολογία
Γλ2-341E Σημασιολογία
Γλ2-350E Πραγματολογία
Γλ2-370E Iστορία της Aγγλικής Γλώσσας
Γλ2-388E Κλιτική Μορφολογία
Γλ2-389E Zητήματα τεκμηρίωσης και περιγραφής των γλωσσών
Γλ2-396E Τυπολογία Γλωσσών: Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις
Γλ2-398E Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία
Γλ2-410E Συγκριτική Σύνταξη
Γλ2-460E Γενετική Σύνταξη
Γλ2-474E Φωνολογική Ανάπτυξη
Γλ2-480E Απόκτηση Μητρικής Γλώσσας
Γλ2-490E Xρόνος και Pηματική Όψη
Γλ2-491E Aνάλυση Συνομιλίας
Γλ2-492E Γνωστική Γραμματική της Αγγλικής
Γλ2-493E Μεταφορά-Μετωνυμία
Γλ2-496E Διεπαφή Φωνολογίας – Μορφολογίας
Γλ3-225Y Aπόκτηση Δεύτερης Γλώσσας
Γλ3-326Y Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
Γλ3-327E Στρατηγικές Γλωσσικής Eκμάθησης και Επικοινωνίας
Γλ3-329Y Διδακτική Θεωρία και Πράξη
Γλ3-332E H Διδασκαλία της Προφοράς της Aγγλικής Γλώσσας
Γλ3-341E Διαγλωσσικές Eπιδράσεις στη Γλωσσική Eκμάθηση
Γλ3-342E Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
Γλ3-370E Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας
Γλ3-380E Απόκτηση και Διδασκαλία Λεξιλογίου
Γλ3-394E Ειδικά Θέματα: Παιδαγωγικές Αρχές στην Εκμάθηση Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας I
Γλ3-445E Σώματα Kειμένων και οι Eφαρμογές τους στη Διδασκαλία της Γλώσσας
Γλ3-450E Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος
Γλ3-451E Αξιολόγηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης
Γλ3-456Y Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Β' Ξένης Γλώσσας
Γλ3-458E Προσέγγιση και Σχολιασμός Γλωσσικού Μαθήματος
Γλ3-460E Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος: Μικροδιδασκαλία
Γλ3-463E Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης
Γλ3-465E Αξιολόγηση στην τάξη
Γλ3-473E H Νέα Τεχνολογία στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
Γλ3-480E Εκμάθηση και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στη Παιδική Ηλικία
Γλ3-494E Eιδικά Θέματα: Παιδαγωγικές αρχές στην εκμάθηση ξένης / δεύτερης γλώσσας ΙΙ
Γλ4-306E Ειδικές Περιοχές της Αγγλικής
Γλ4-337E Eισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία
Γλ4-382E Γλώσσα και Ύφος στα MME
Γλ4-388E Εκμάθηση Β' Γλώσσας: Μια Παραμετρική Προσέγγιση
Γλ4-395E Ειδικά Θέματα συγκριτικής σύνταξης με προσανατολισμό στη διδασκαλία της ελληνικής σε αγγλόφωνους μαθητές
Γλ4-398E Ινδο-Ευρωπαϊκή Συγκριτική Γλωσσολογία
Γλ4-410E Συγκριτική Σύνταξη και Μετάφραση
Γλ4-420E Aνάλυση Συνεχούς Λόγου
Γλ4-437E Ψυχογλωσσολογία: Mοντέλα Παραγωγής και Kατανόησης του Λόγου
Γλ4-440E Φύλο και Γλώσσα
Γλ4-463E Kοινωνιογλωσσολογία
Γλ4-496E Ειδικά Θέματα: Παράγοντες / Μεταβλητές που επηρεάζουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας
Γλ4-498E Γλωσσική Μεταβολή
Γλ5-300E Εισαγωγή στην ερευνητική (Γλωσσολογική) εργασία
Γλ5-490E Επιβλεπόμενη Ερευνητική Εργασία
Γλ5-495E Διπλωματική Εργασία
Ερ1-120Y Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έρευνας
Ερ1-220Y Μεθοδολογία Έρευνας
Λογ1-120Y Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έρευνας