Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Γλωσσολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης γλώσσας. Ασχολείται με την κατανόηση της γλώσσας ως γνώσης και συμπεριφοράς, και με τη χρήση της σε ποικίλες κοινωνικές και επικοινωνιακές περιστάσεις. Η γλωσσολογική ανάλυση αφορά σε διακριτά επίπεδα, όπως αυτό των φθόγγων, της δομής και της σημασίας των λέξεων και των προτάσεων, καθώς και της γλωσσικής χρήσης και αλληλεπίδρασης. Η Γλωσσολογία αντλεί πληροφορίες από τα επιστημονικά πεδία της Ανθρωπολογίας, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Νευροεπιστήμης, Πληροφορικής, Παθολογίας της γλώσσας, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας. 

Ο σκοπός του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας είναι να προσφέρει επίκαιρη επιστημονική γνώση σχετική με το ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και να ενθαρρύνει τη γενικότερη ανάπτυξη κριτικού πνεύματος. Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τομέα είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του (α) στέρεη υποδομή στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα, (β) γνώση και δεξιότητες αναγκαίες για την ολοκλήρωσή τους σε επαγγελματίες γλωσσολόγους, και (γ) αρχική εκπαίδευση για καθηγήτριες και καθηγητές της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτήτριες/τές του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν περαιτέρω τις γλωσσολογικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους, και να αποκτήσουν προχωρημένες ερευνητικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να εξασκήσουν το επάγγελμα της/του γλωσσολόγου ή της/του ειδικού στη γλωσσική εκπαίδευση, είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο είτε σε κάποιον άλλο τομέα υπηρεσιών.

Ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας είναι ο μεγαλύτερος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και στην παρούσα περίοδο αποτελείται από δεκαέξι (16) μέλη με ειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα όπως: Απόκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας, Γνωστική γλωσσολογία, Ιστορική γλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Μεθοδολογία διδασκαλίας σύγχρονων γλωσσών, Μορφολογία, Πραγματολογία, Σημασιολογία, Σύνταξη, Φωνητική, Φωνολογία και Ψυχογλωσσολογία. Ο Τομέας προσφέρει ποικιλία προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα παραπάνω ερευνητικά πεδία. Υπάρχουν πέντε κύριες κατευθύνσεις μαθημάτων: (i) Αγγλικής γλώσσας, (ii) Θεωρητικής γλωσσολογίας, (iii) Εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, (iv) Διεπιστημονικής γλωσσολογίας και (v) Συγγραφής ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας.

Επιπλέον, ο Τομέας παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δευτέρου κύκλου στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Οι σπουδές πρώτου κύκλου είναι διάρκειας δύο ετών και οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, ένα στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, και ένα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Η συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής είναι υποχρεωτική και στα δύο προγράμματα. Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών, ο οποίος οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), οι φοιτήτριες/-τές διεξάγουν εμπειρική έρευνα σε ένα από τα γνωστικά πεδία ειδίκευσης του Τομέα. Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα μέλη του Τομέα προσφέρουν διδασκαλία και επίβλεψη σε συνολικά εξήντα πέντε (65) φοιτήτριες/-τές στους δύο κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τομέα ενισχύονται από την λειτουργία δύο εργαστηρίων, της Γλωσσικής Ανάπτυξης και της Φωνητικής, καθώς και ενός Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.