Διεθνείς συμφωνίες

Το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Τις συμφωνίες αυτές διαχειρίζεται το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://international-relations.auth.gr/el/active-agreements?field_agreement_schools_value=21