Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προσφερόμενων επιλεγόμενων μαθημάτων από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις παρακάτω για τα διαθέσιμα μαθήματα, καθώς και τυχόν περιορισμούς ή σχόλια που παραθέτουν τη διαδικασία με την οποία μπορεί να γίνει δεκτή η επιλογή σας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει η υποχρέωση δήλωσης μαθήματος, όπως προβλέπεται (ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία).

Ακολουθούν οι κατάλογοι των προσφερόμενων κατά το εάρινο εξάμηνο 2017-18 επιλεγόμενων μαθημάτων. Πρώτα, παρατίθεται ο κατάλογος των μαθημάτων του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής που εντάσσονται στην ενότητα Ι ‘Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής’ και επομένως προσμετρώνται ως μαθήματα για το ΠΠΔΕ. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο συνολικός κατάλογος των διάφορων επιλεγόμενων (υπό ανανέωση, καθώς προστίθενται νέα μαθήματα). Σημειώνεται ότι από το εαρινό εξάμηνο 2017-18, τα μαθήματα ξένων γλωσσών δε θα προσμετρώνται ούτε στις απαιτούμενες 240 ΠΜ ούτε στο βαθμό πτυχίου (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σημείο 3 των 'Γενικών Οδηγιών'), γεγονός που επομένως ισχύει και για τα προσφερόμενα μαθήματα "Ιταλικής γλώσσας", "ΕΠ_ΡΣ_001 Ρωσική Γλώσσα Α1-Ι" και "Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα" (βλ. συνδέσμους παρακάτω).

(Ι) Μαθήματα από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για την απόκτηση ΠΠΔΕ

(ΙI) Συνολικός κατάλογος διαθέσιμων επιλεγόμενων μαθημάτων εκτός Τμήματος Αγγλικής