Γλ3-332 H Διδασκαλία της Προφοράς της Aγγλικής Γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να (α) παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της αγγλικής προφοράς (ειδικά της Νότιας Βρετανικής ποικιλίας) και (β) να αναλύσει βασικά μεθοδολογικά θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής προφοράς σε ξένους (έλληνες) μαθητές. Αρχικά παρέχει ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με το ρόλο της προφοράς στο πλαίσιο των σπουδαιότερων μεθόδων διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και εξετάζει τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική απόκτηση και διδασκαλία της προφοράς. Στη συνέχεια, αναλύει τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία φωνηέντων, συμφώνων, τόνου, επιτονισμού, ρυθμού, και διαδικασιών συνεχούς λόγου της αγγλικής. Παρέχει μια φωνητική/φωνολογική ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων και μια σύγκριση με τα αντίστοιχα της ελληνικής έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των συστημάτων και να αναλυθούν οι περιοχές ενδεχόμενης δυσκολίας της απόκτησης της προφοράς της αγγλικής από έλληνες μαθητές. Το μάθημα περιέχει ένα εκτενές πρακτικό μέρος με (α) ασκήσεις μεταγραφής αγγλικών προτάσεων, (β) ασκήσεις από CD και κασέτες για εξάσκηση στην ακουστική διαφοροποίηση, παραγωγή και μεταγραφή. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες για την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς. Όλο το υλικό του μαθήματος (σημειώσεις, ακουστικά αρχεία, βίντεο, ιστοχώροι) είναι διαθέσιμα στο eclass.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.