Γλ2-221 Σύνταξη

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ΄ επιλογή

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη συντακτική περιγραφή της αγγλικής καθώς και στη θεωρία της σύνταξης. Με βάση δεδομένα της αγγλικής και άλλων γλωσσών οι φοιτητές καλούνται να εντοπίσουν συντακτικούς κανόνες και γενικεύσεις και να εξετάσουν την εφαρμογή τους στην περιγραφή συγκεκριμένων προτάσεων. Τίθενται θεωρητικά ζητήματα και παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία συντακτικής ανάλυσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν κατά πόσο είναι καλά σχηματισμένη μια πρόταση, να αιτιολογούν τις αναλύσεις τους και να συσχετίζουν με συνέπεια τα δεδομένα με τη θεωρία.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.