Γλ2-493 Μεταφορά-Μετωνυμία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η μεταφορά και η μετωνυμία παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη σκέψη ως προς τη δημιουργία της κοινωνικής, πολιτισμικής και ψυχολογικής μας πραγματικότητας. Το μάθημα βασίζεται στην άποψη ότι η ανθρώπινη σκέψη και ως εκ τούτου η γλώσσα πηγάζουν από βασικές σωματικές εμπειρίες. Αυτή η σωματοποίηση της σημασίας διαχωρίζει τη γνωσιακή προσέγγιση από την παραδoσιακή οπτική που θεωρεί ότι η μεταφορά και η μετωνυμία είναι αυθαίρετες και μη-κινητροδοτούμενες διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, η γνωσιακή προσέγγιση θεωρεί ότι (α) η μεταφορά και η μετωνυμία είναι ιδιότητες των εννοιών και όχι των λέξεων, (β) η κύρια λειτουργία της μεταφοράς είναι η κατανόηση ενός πράγματος μέσω κάποιου άλλου, ενώ η κύρια λειτουργία της μετωνυμίας είναι να παρέχει πρόσβαση σε μια οντότητα που δεν είναι εύκολα διαθέσιμη, (γ) η μεταφορά και η μετωνυμία χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές για καθημερινές γλωσσικές χρήσεις και δεν είναι στυλιστικοί μηχανισμοί. Αντίθετα αποτελούν βασικές και αναπόφευκτες διαδικασίες της ανθρώπινής σκέψης.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση ή ερευνητική εργασία.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline