Γλ2-490 Xρόνος και Pηματική Όψη

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Ο Xρόνος και η Ρηματική Όψη συχνά εξετάζονται ως μορφολογικές κατηγορίες που διαπλέκονται με προβλέψιμους τρόπους οι οποίοι επηρεάζουν τη σύνταξη και τη σημασιολογία μιας πρότασης. Το μάθημα εξετάζει συγκεκριμένα προβλήματα περιγραφής των κατηγοριών αυτών στην αγγλική και θέτει γενικότερα θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τα διαγλωσσικά τους χαρακτηριστικά (τυπικά και ερμηνευτικά). Η έμφαση τίθεται σε ζητήματα όπως τα συντακτικά αποτελέσματα των επιλογών συγκεκριμένων ‘χρόνων του ρήματος’ και η σύγκριση των σχετικών δεδομένων της αγγλικής, της ελληνικής και άλλων γλωσσών σε συντακτικά περιβάλλοντα που καλύπτουν πολλά είδη κύριων και δευτερευουσών προτάσεων. Οι φοτητές θα κληθούν να αναλύσουν δεδομένα που τους είναι ήδη γνωστά (όπως οι περιορισμοί στη χρήση των "χρόνων του ρήματος") με όρους συγκεκριμένων θεωρητικών προβλέψεων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη16:00 18:30107 Τσαγγαλίδης Αναστάσιος