Λογ5-127 Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Πεζός Λόγος

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό φέρνει τους φοιτητές/τριες σε επαφή με το λογοτεχνικό είδος του πεζού λόγου και με τα νοήματα και όρους της κριτικής που χρησιμοποιούνται στην ερμηνεία ενός αφηγηματικού κειμένου. Επίσης διδάσκει πώς να δομίσει ο φοιτητής/τρια ένα γραπτό κείμενο ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων. Δοκιμαστικές αναλύσεις διαφόρων μορφών διηγημάτων θα γίνουν στην τάξη με έμφαση στο γεγονός ότι το νόημα δομείται από τον κάθε επιμέρους αναγνώστη. Κριτικές απόψεις σε σχέση με τη θέση του παρατηρητή, την πλοκή, το θέμα, την αλληγορία και το συμβολισμό, καθώς και το ρεαλισμό έναντι στη φαντασία, θα σχολιαστούν μέσα από το πλαίσιο των προσωπικών αναγνώσεων του κάθε διηγήματος. Επιπλέον οι φοιτητές/τριες θα διδαχτούν και θα εξεταστούν στην παρουσίαση μιας γραπτής ερμηνείας πάνω σε ένα λογοτεχνικό κείμενο πεζού λόγου. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Εξοικείωση σε μεθόδους αναλυτικής προσέγγισης του διηγήματος. •Εξοικείωση στη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην ανάλυση πεζών λογοτεχνικών κειμένων •Άσκηση για την απόκτηση δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση λογοτεχνικών κειμένων σε σχέση με τα κοινωνιο-ιστορικά συμφραζόμενα •΄Ασκηση στη δόμιση ενός μελετήματος λογοτεχνικής κριτικής, σχεδιάζοντας τη θεματική εστίαση και την υποστήριξή της με παραδείγματα Το Corpus με μια επιλογή μικρών κειμένων. Διανέμεται γενικό πλάνο (outline) και συνιστώμενη βιβλιογραφία.

Αξιολόγηση: ανάλογα με τον διδάσκοντα/διδάσκουσα 
α) Δύο εργασίες ως γραπτή εξέταση μέσα στην τάξη (20% + 20%) και τελική εξέταση (60%)

ή β)  Δύο εργασίες, ως γραπτή εξέταση μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%) και η άλλη ως εργασία γραμμένη στο σπίτι (κατόπιν συνεχούς επίβλεψης και παρακολούθησης από τον διδάσκοντα/σκουσα) (20%), συμμετοχή και έργο στην τάξη (10%), και επιπλέον τελικό γραπτό διαγώνισμα (50%).

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΤετάρτη11:00 13:30112 π.κ. Δεληογλάνης Βασίλειος
Χειμερινό bΤετάρτη13:30 16:00112 π.κ. Δημητριάδης Γεώργιος

Αρχεία μαθήματος

Course Outline