ΜΔΣ3-394 Ειδικά Θέματα: Συνεργατική Μετάφραση και Διαχείριση έργου

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή


Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.