Γλ4-395 Ειδικά Θέματα συγκριτικής σύνταξης με προσανατολισμό στη διδασκαλία της ελληνικής σε αγγλόφωνους μαθητές

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει σε συγκεκριμένες πλευρές της συγκριτικής ανάλυσης της δομής της αγγλικής και της νέας ελληνικής γλώσσας που έχουν αναδειχθεί ως κρίσιμες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Εξετάζονται χαρακτηριστικά όπως η σειρά των όρων και η πληροφοριακή δομή της πρότασης, τα είδη των προτάσεων, οι λειτουργίες των βοηθητικών ρημάτων, οι διακρίσεις στα συστήματα Χρόνου-Όψης-Έγκλισης, το περιεχόμενο των διακρίσεων (α)παρεμφατικότητας, οι λειτουργίες της πτώσης κ.ά. Οι αναλύσεις αυτές θα αντιπαρατεθούν με τα περιεχόμενα εγχειριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές θα κληθούν να εργαστούν με βάση εξειδικευμένες μελέτες σχετικές την περιγραφή και τη σύγκριση της αγγλικής και της ελληνικής και να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις τους στη διδασκαλία της ελληνικής σε αγγλόφωνα ακροατήρια. Ο αριθμός και ο τύπος των εξεταστικών δοκιμασιών θα εξαρτηθούν από το μέγεθος του ακροατηρίου.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.