Λογ5-495 Διπλωματική Εργασία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Βρείτε εδώ το κείμενο με τις οδηγίες για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και στον Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.

Βρείτε εδώ την αίτηση έγκρισης εκπόνησης από τον Τομέα.

Βρείτε εδώ την αίτηση για δεύτερο αξιολογητή.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 6 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 12

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.