Λογ5-495 Διπλωματική Εργασία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επικαιροποιημένες οδηγίες για την εκπόνηση προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος πριν την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20.

 1. Η θεματική της πτυχιακής εργασίας εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο μιας εκ των τεσσάρων κατευθύνσεων του Τμήματος με κωδικούς Γλ5-495 για τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Λογ9-495 για τους Τομείς Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμό αντίστοιχα, ΜΔΣ 5-495 για τον Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Πιστώνεται με 12 ECTS, είναι  προαιρετική και γλώσσα συγγραφής της είναι η Αγγλική
 2. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας από τον/την φοιτητή/τρια στη μεθοδολογία της έρευνας και στον τρόπο συγγραφής ενός κειμένου που να διακρίνεται από επιστημονικό ύφος.
 3. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας όχι νωρίτερα από το Ζ’ εξάμηνο σπουδών.
 4. Τη διπλωματική εργασία επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ και το θέμα ορίζεται σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα και τον/την φοιτητή/τρια που εκπονεί τη διπλωματική. Το θέμα μαζί με μία περίληψη υποβάλλονται για έγκριση στον Τομέα στον οποίο ανήκει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγήτρια.
 5. Κάθε μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ μπορεί να επιβλέπει το μέγιστο δύο Διπλωματικές ανά ακαδημαϊκό έτος.
 6. Εάν ένα μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ έχει εκπαιδευτική άδεια, έστω και ενός εξαμήνου, να μην αναλαμβάνει την παρακολούθηση διπλωματικής εργασίας.
 7. Η διακοπή της διπλωματικής εργασίας επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους που τεκμηριώνονται με αίτημα του/της φοιτητή/τριας και έγγραφο του επιβλέποντα. Η διακοπή μπορεί να γίνει μόνον έως το τέλος του 7ου εξαμήνου μετά από έγκριση του Τομέα.
 8. Διακοπή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να προκαλέσει  και ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση του/της φοιτητή/τριας. Ο/η φοιτητής/τρια που διακόπτει τη διπλωματική του/της εργασία υποχρεούται να την αντικαταστήσει με δύο μαθήματα επιλογής των 12 ECTS.
 9. Για την έναρξη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει είτε παρακολουθήσει το μάθημα «Εισαγωγή στην Ερευνητική Εργασία» που προσφέρεται από τους Τομείς Λογοτεχνίας και Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο που θέλει να ακολουθήσει είτε να έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών σε άλλα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της είτε να έχει επίδοση στα Υ μαθήματα του 2ου έτους (Λογ 6-260, Λογ 6-261, Λογ 7-270, Λογ 7-271, ΜΔΣ 1-180, ΜΔΣ 2-214) ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής (Λογ ή Γλ ή ΜΔΣ) από 8 και πάνω.
 10. Μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής, εκτός του/της επιβλέποντος/ουσας ορίζεται ακόμη ένας/μία εξετάστρια από τον αρμόδιο Τομέα ο/η οποίος/α εγκρίνεται στη συνέχεια από τη ΓΣ του Τμήματος. Για το λόγο αυτό ο/η φοιτητής/τρια καλείται να καταθέσει με την ολοκλήρωση της διπλωματικής του/της δύο αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.
 11. Η κατάθεση της διπλωματικής για διόρθωση θα πρέπει να γίνεται στο τέλος της εξεταστικής του κάθε εξαμήνου.
 12. Μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης και κατάθεσης της βαθμολογίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταθέσει ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο στη βιβλιοθήκη στο οποίο θα έχουν γίνει όλες οι σχετικές διορθώσεις των εξεταστών/στριών. Μόνο τότε θα πιστώνεται τα 12 ECTS.
 13. Η τελική εργασία που κατατίθεται για διόρθωση θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:
    Μέγεθος: περίπου 40 σελίδες (κύριο σώμα της εργασίας εκτός της βιβλιογραφίας)
    Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 pt
    Διάστιχο: διπλό
    Περιθώρια: 3 cm (δεξιά/αριστερά, επάνω/κάτω)

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 6 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 12

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.