Γλ2-496 Διεπαφή Φωνολογίας – Μορφολογίας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν βασικές αρχές της φωνολογίας και της μορφολογίας προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή με την αλληλεπίδραση των δύο κλάδων τόσο στα Αγγλικά όσο και σε άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα, θα μελετηθούν φαινόμενα, όπως ο αναδιπλασιασμός ως διαδικασία για την έκφραση γραμματικών κατηγοριών, η αλλομορφία που ρυθμίζεται από φωνολογικές παραμέτρους, ο τονισμός και οι μορφολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην τοποθέτησή του, καθώς και ο σχηματισμός υποκοριστικών ονομάτων, ανάμεσα σε άλλα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: (α) εξοικείωση με το χώρο της διεπαφής φωνολογίας – μορφολογίας, (β) γνώση ποικίλων μορφοφωνολογικών δεδομένων, (γ) εμπλουτισμός των γνώσεών τους για τα αγγλικά σε φαινόμενα τονισμού και διαδικασιών περικοπής (όπως στο σχηματισμό υποκοριστικών ονομάτων), (δ) εξάσκηση στην επίλυση απλών γλωσσολογικών προβλημάτων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.