Γλ4-496 Ειδικά Θέματα: Παράγοντες / Μεταβλητές που επηρεάζουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την εκμάθηση Β’ γλώσσας/ξένης γλώσσας (ΞΓ) και ευθύνονται για την διαφοροποίηση που παρατηρείται στην επίδοση των μαθητών. Το μάθημα θα παρουσιάσει πρώτα ένα γενικό πλαίσιο εξωτερικών και εσωτερικών μεταβλητών που επηρεάζουν την διαδικασία εκμάθησης για να επικεντρωθεί στη συνέχεια στον πιο πρόσφατο, γνωστικό παράγοντα. Θα διερευνήσουμε την σχέση μεταξύ μαθησιακού πλαισίου, ηλικίας, στρατηγικών εκμάθησης, και εργαζόμενης μνήμης με την επίδοση των μαθητών στην ΞΓ. Θα δουλέψουμε με αυθεντικό υλικό για να διαπιστώσουμε στην πράξη το πώς η εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών και παρεμβάσεων μέσα στην τάξη μπορούν να βοηθήσουν και να ανακουφίσουν μαθητές με φτωχή εργαζόμενη μνήμη.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του εξαμήνου προσδοκάται πως οι φοιτητές/ήτριες θα έχουν: α) εξοικειωθεί με τους αλληλένδετους παράγοντες που συνδέονται με την διαφοροποιημένη επίδοση στην Β’ γλώσσα/ΞΓ, β) εξοικειωθεί με τις γνωστικές λειτουργίες που ενέχονται στην διαδικασία εκμάθησης, γ) επεξεργασθεί αυθεντικό υλικό και ασκήσεις, δ) αποκτήσει ένα στέρεο υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: κεφάλαια βιβλίων και επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα.
Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση (+προαιρετική εργασία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι/ες έχουν περάσει το μάθημα με τον κωδικό Γλ4-499Ε δεν πρέπει να εγγραφούν στο Γλ4-496Ε.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.