Λογ7-498 Αμερικανικά αστικά πεδία και ταυτότητα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

This course focuses on the interdisciplinary study of urban space with particular attention paid to major post-1945 American cities (New York, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco etc.). With urbanism developing in tandem with major social, environmental and political challenges, students will be invited to approach urban spaces or cityscapes as real, imagined, dystopic, technological/digital, politically subversive, artistic, and ecological places whose development is intertwined with the experiences of its residents. This course will be combined with various initiatives of the “Urban Environments in Transition” project (www.asrp.gr/urban).
Course objectives:
In particular, students will:

Assessment: Presentations, reports, creative projects and/or final exam

Coursebook: Bibliography and reading material will be made available via Moodle or Blackboard.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline