Λογ7-271 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: από τον μοντερνισμό μέχρι σήμερα

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

This course sets out to explore some central themes and concepts that have defined American literature, history and culture throughout the 20th century until today. Students will become familiar with major socio-political events that had a tremendous impact on the political and ideological development of the United States and its role on the world stage. Learning outcomes and competences:

Assessment: Final Exam

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.