ΜΔΣ2-421 Θεωρία Μετάφρασης: Πολιτισμικές και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

This course will introduce students to cultural and interdisciplinary approaches in Translation Theory. Students will become familiar with such diverse trends in translation studies as translation and gender, postcolonial translation theory, philosophical theories of translation among others. This interdisciplinarity breaks down barriers and reflects the fluidity of imposed boundaries that always prove arbitrary and confining, while it promotes new links between different types of knowledge and technologies. In an increasingly globalised environment, this interaction between disciplines in translation studies shows that this field can bring together approaches from a wide range of language and cultural studies, modifying them for its own use and developing new models specific to its own requirements. By the end of the course students are expected: n To be familiar with cultural and interdisciplinary approaches in Translation Theory n To be acquainted with examples of contemporary interdisciplinary research, combining linguistic, literary and cultural theory n To be aware of the interaction between translation and culture. No course textbook is provided. Course outline and recommended list of readings are available. Assessment: Final exam.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.