Γλ3-380 Απόκτηση και Διδασκαλία Λεξιλογίου

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει το Γ2 λεξιλόγιο με στόχο (α) την περιγραφή του, (β) την απόκτησή του και (γ) τη διδασκαλία του. Όσον αφορά την περιγραφή του, το μάθημα εξετάζει θέματα όπως η συχνότητα των λέξεων και το μέγεθος του λεξιλογίου, το ρόλο του περικείμενου στην εκμάθηση του λεξιλογίου, προσληπτικές και παραγωγικές όψεις του λεξιλογίου. Σχετικά με την απόκτησή του, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα εκτεθούν στα ευρήματα πρόσφατων ερευνών και σε θεωρητικά μοντέλα απόκτησης του λεξιλογίου, θα εξετάσουν τη δομή του νοητικού λεξικού και θα συζητήσουν θέματα σχετικά με την επιρροή της Γ1 στην απόκτηση του Γ2 λεξιλογίου. Τέλος, αναφορικά με τη διδασκαλία του λεξιλογίου, το μάθημα παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή των μεθόδων διδασκαλίας του λεξιλογίου και οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εξετάσουν τη σχέση μεταξύ λεξιλογίου και αναλυτικού προγράμματος και θα εκτεθούν στις σύγχρονες τάσεις διδασκαλίας και αξιολόγησής του. Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες ως προς τα παρακάτω: •Να εξοικειωθούν με την ορολογία που σχετίζεται με την περιγραφή του λεξιλογίου •Να κατανοήσουν τις διαφορές/ομοιότητες μεταξύ του Γ1 και Γ2 νοητικού λεξικού •Να κατανοήσουν τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών σχετικά με την απόκτηση του λεξιλογίου και τη σημασία τους για τη διδασκαλία του •Να βασίσουν την επιλογή των λεξικών στοιχείων που θα διδάξουν ή/και θα εξετάσουν στις σχετικές θεωρίες απόκτησης του λεξιλογίου.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμεται σύγγραμμα; Ναι
Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ναι
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.


Διδασκαλία Λεξιλογίου στο 3ο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου

   

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.