Γλ3-342 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να καταστήσει ικανούς τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για προγράμματα εκμάθησης της αγγλικής που αφορούν εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς/επαγγελματικούς σκοπούς, π.χ. για πανεπιστημιακές σπουδές, για επιχειρήσεις, για ιατρικά επαγγέλματα, για τουριστικά επαγγέλματα. Συζητούνται τα παρακάτω.
1. Ορισμός Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς (ΑΕΠ)
2. Iστορική αναδρομή και αίτια ανάπτυξης της ΑΕΠ
3. Οι πολλαπλοί ρόλοι των διδασκόντων ΑΕΠ
4. Γλωσσικά χαρακτηριστικά εξειδικευμένων κειμένων: Ανάλυση επιπέδου ύφους, λεξιλόγιο, γραμματική, ανάλυση συνεχούς λόγου, κειμενική ανάλυση
5. Ρόλος της εξειδικευμένης γνώσης του ακαδημαϊκού/επιστημονικού γνωστικού αντικειμένου των διδασκόμενων
6. Μοντέλα ανάλυσης αναγκών
7. Μοντέλα αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών
8. Αξιολόγηση/Δημιουργία διδακτικού υλικού

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώση των κεντρικών ζητημάτων που αφορούν τη διδασκαλία ΑΕΠ
Β. Εξοικείωση με:  προγράμματα διδασκαλίας ΑΕΠ,  ειδικά γλωσσικά χαρακτηριστικά αγγλικών ακαδημαϊκών/τεχνικών κειμένων,
μοντέλα ανίχνευσης αναγκών για εφαρμογή προγραμμάτων ΑΕΠ, μοντέλα αναλυτικών προγραμμάτων ΑΕΠ, διδακτικό υλικό διδασκαλίας ΑΕΠ. Γ. Ικανότητα σχεδιασμού μικρού προγράμματος διδασκαλίας ΑΕΠ.

Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση εξαμήνου. Προαιρετικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπονήσουν μικρή εργασία (project). Ανάλογα με τη φύση και το μέγεθός της, η εργασία μπορεί να μετρήσει 20-40% του τελικού βαθμού.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Δευτέρα08:30 11:00417 Αγαθοπούλου Ελένη

Αρχεία μαθήματος

Course Syllabus