Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής

H Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος με έτος εισαγωγής 2011-2012 και μετά.

Για τους/τις φοιτητές/τριες

Προκειμένου να γίνει εγγραφή στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας:

Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εξέταση Language Competence Test for Prospective Teachers πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση κατοχυρώνεται και για επόμενα εξάμηνα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση τόσο το χειμερινό όσο και το εαρινό εξάμηνο του 7ου και 8ου εξαμήνου αντίστοιχα, οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες που διαμορφώνονται ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης (ενδεικτικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, για συμμετοχή στο Γλ3-456 (πλέον Γλ3-457 & Γλ3-459) το χειμερινό εξάμηνο απαιτούνταν 162 πιστωτικές μονάδες και το εαρινό εξάμηνο απαιτούνταν 174 πιστωτικές μονάδες).

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο εαρινό εξάμηνο, και στο αμέσως προηγούμενο (χειμερινό) εξάμηνο φοίτησαν σε πρόγραμμα Erasmus, οφείλουν να έχουν κατοχυρώσει 144 πιστωτικές μονάδες (αντί για 174), και να πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια εγγραφής.

Συμμετοχή στη γλωσσική εξέταση

Η εξέταση Language Competence Test for Prospective Teachers (LCTPT) περιλαμβάνει Reading και Use of English (Η επιτυχής συμμετοχή στο τεστ (επίπεδο Γ1) αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του υποχρεωτικού μαθήματος Πρακτική Άσκηση, το οποίο προσφέρεται στο τελευταίο έτος φοίτησης). Για την καλύτερη προετοιμασία σας, μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο παλαιότερα θέματα εξετάσεων των Πανεπιστημίων του Michigan και του Cambridge (Advanced).

Από το 2018-19 το (LCTPT) θα εξετάζεται κάθε χρόνο μία φορά, στο τέλος του εαρινού εξαμήνου. Η εξέταση των πρωτοετών φοιτητών/ητριών σε αυτό θα γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος Γλωσσική Κατάρτιση. Οι εκάστοτε πρωτοετείς που δεν κατάφεραν να εξεταστούν λόγω απουσίας τους την ημέρα της εξέτασης, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση του επόμενου Ιουνίου.

Οι υπόλοιποι/ες φοιτητές/ήτριες παλαιότερων ετών (με έτος εισαγωγής 2011-12 μέχρι και 2017-18) που είτε δεν εξετάστηκαν στο παρελθόν είτε απέτυχαν σε προηγούμενη εξέταση του LCTPT, θα έχουν την δυνατότητα να (επαν)εξετάζονται τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Δίνεται η δυνατότητα εξέτασης ή επανεξέτασης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (1-10/9) σε φοιτητές/ήτριες που:

Α) έλειπαν με ERASMUS κατά το εαρινό εξάμηνο. Απαιτείται σχετική βεβαίωση από την Γραμματεία.

Β) δεν πέρασαν το τεστ σε παλαιότερη εξέταση και πρόκειται να ξεκινήσουν το τελευταίο έτος των σπουδών τους.

Είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών/τριών να εξασφαλίσουν την επιτυχή συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη εξέταση προκειμένου να εγγραφούν στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (Γλ3-456 ή Γλ3-457 & Γλ3-459) στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Αυτό σημαίνει πως ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια μπορεί να χρειαστεί να πάρει μέρος στην εξέταση αρκετές φορές, μέχρι να επιτύχει.

Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση θα πραγματοποιείται διαδικτυακά, μετά από σχετική πρόσκληση την οποία θα ανακοινώνει στον ιστότοπο του Τμήματος το Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης.

Πρακτική άσκηση (χωρίς και με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ)

Για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 διαφορετικούς τρόπους είτε εκτός είτε μέσω ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει γίνει η ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος (ή των μαθημάτων) και στη συνέχεια ο σχετικός έλεγχος επιτυχούς συμμετοχής στη γλωσσική εξέταση. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω και να κάνουν τη σχετική αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών που θα πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΑΠΘ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος έργου ΕΣΠΑ του ΑΠΘ: Καθηγητής κ. Κορωναίος) θα προκύψει συνεκτιμώντας τα παρακάτω:

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καλούνται να παρακολουθήσουν το ενημερωτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες (οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές):

 1. Σχετικά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ & ΔΟΥ
  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: εάν ο/ φοιτητής/τρια δεν έχει ΑΦΜ, θα πρέπει πρώτα να εκδώσει το ΑΦΜ από την Εφορία στην οποία ανήκει (Τμήμα Μητρώου). Η ΔΟΥ είναι η Εφορία στην οποία ανήκει. Και τα δύο παραπάνω αναγράφονται στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που έχουν πάρει από την εφορία κατά την έκδοση του ΑΦΜ. (Η έκδοση του ΑΦΜ ισχύει και για τους αλλοδαπούς φοιτητές). Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ: Ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να διαθέτει ΑΜΚΑ. Εάν κάποιος δεν το γνωρίζει, μπορεί να το αναζητήσει στη σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/, καταχωρώντας τα στοιχεία που του/της ζητάει. Ακόμη, και στην περίπτωση που ένας/μία φοιτητής/τρια είναι αλλοδαπός/η (π.χ. Κύπριος) τότε θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΚΑ (σε ένα ΚΕΠ προσκομίζοντας το διαβατήριό του/της).
 2. Σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ)
  Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν διαθέτει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν έχει ξαναδουλέψει ή είναι ασφαλισμένος/η σε άλλο ταμείο εκτός από ΙΚΑ ή Ταμείο Δημοσίου) τότε θα πρέπει επισκεφθούν το ΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ και να εκδώσουν το αργότερο έως τις 04/10/2019 τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ έχοντας μαζί τους ταυτότητα και γνωρίζοντας το ΑΦΜ τους και τον ΑΜΚΑ τους. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το έντυπο της βεβαίωσης θα το βρείτε στον σύνδεσμο: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/637055319241321777.pdf και αφού το εκτυπώσετε και το συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας θα πρέπει να πάτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να υπογραφεί. Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ είναι απαραίτητος, προσωπικός και ανεξάρτητος από τον Φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο καθένας. Προσοχή: ΔΕΝ θα πρέπει να δηλωθεί σε καμία περίπτωση ο ΑΜΑ ΙΚΑ των γονιών του/της φοιτητή/τριας. Δεν παύει η ασφάλεια που ήδη έχει κάποιος/α. Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια είναι έμμεσα ασφαλισμένος/η στους γονείς του στο ΙΚΑ ή στο Ταμείο Δημοσίου, τότε από το 2015 έχει και ο/ ίδιος/α προσωπικό αριθμό ΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει απλά να ζητήσει μία βεβαίωση με τον αριθμό του/της από το ΙΚΑ και δεν χρειάζεται να έχει μαζί του/της τη βεβαίωση που αναφέρουμε παραπάνω. 
 3. Έντυπο Ατ13 – Σχετικά με την Εξουσιοδότηση Πίστωσης του Τραπεζικού σας Λογαριασμού προς τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ . Το έντυπο θα το βρείτε εδώ: (https://www.rc.auth.gr/Documents/Static/TransactionDocuments/Applications/%CE%91%CF%84.13.pdf). Θα πρέπει να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε χειρόγραφα και να το υπογράψετε και να το φέρετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ στο υπόγειο του Κτηρίου Διοίκησης ή να τα στείλουν με e-mail (Μόνο σκαναρισμένο) στο pfiliou@auth.gr έως τις 8/10/2019.
 4. Το χαρτί με τον ΑΜ ΙΚΑ μαζί με μια φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθένειας (εκείνης στην οποία φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία και η φωτογραφία είτε είναι άμεσα, είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) θα πρέπει να τα φέρουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ στο υπόγειο του Κτηρίου Διοίκησης ή να τα στείλουν με e-mail (σκαναρισμένα ή με φωτογραφία) στο pfiliou@auth.gr έως τις 8/10/2019.
 5. Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν μαζί τους και την αναλυτική τους βαθμολογία εκτυπωμένη από το SIS AUTH.
 6. Από τις 04/10/2019 έως τις 08/10/2019 θα πρέπει να μπουν στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ (www.dasta.auth.gr - πρακτική - διαχείριση πρακτικής - φοιτητές) και εισάγοντας τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία να καταχωρίσουν τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται και να πατήσουν υποβολή.
 7. Αντίστοιχα, από τις 04/10/2019 έως τις 08/10/2019 στην ίδια σελίδα (www.dasta.auth.gr - Πρακτική Άσκηση- Διαχείριση πρακτικής - φοιτητές/τριες) και στην καρτέλα Περίοδοι Πρακτικής θα πατήσουν στην περίοδο Χειμερινό 2019-2020 και θα επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας τον/τους Φορέα/εις Υποδοχής για την Πρακτική Άσκηση (συμπληρώνοντας τον αριθμό 1, 2 έως 5 αντίστοιχα και πατώντας ΑΙΤΗΣΗ).

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής στην κ. Φίλιου Πολυξένη (2310 997193).