Επικοινωνία

Συντονίστρια της Πρακτικής Άσκησης: Αρετή-Μαρία Σουγάρη.

Για θέματα διευκρινήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση: eltpractice@enl.auth.gr.

Για θέματα σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Π. Φίλιου, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ (Κτήριο Διοίκησης), τηλ. 2310-997193.