Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αμερικανική Λογοτεχνία

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μελέτη της Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών σχετικά με σημαντικά κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά θέματα που αφορούν την Αμερική από την εποχή των Πουριτανών μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με λογοτεχνική θεωρία και ανάλυση. Το διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα προωθεί τη δια-πολιτισμική γνώση και συνεχή διερεύνηση καθώς και έρευνα μιας γκάμας θεμάτων που άπτονται της Αμερικανικής λογοτεχνικής και πολιτισμικής παραγωγής.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξειδικευμένη γνώση των μελών ΔΕΠ του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού καθώς και στη συνεισφορά των επισκεπτών ερευνητών μέσω του Ιδρύματος Fulbright. Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών και η συνεργασία μας με άλλα προγράμματα στις Αμερικανικές Σπουδές που προσφέρονται από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα (η αξιολόγησή τους γίνεται μέσω παρουσιάσεων στην τάξη και ερευνητικών εργασιών) καθώς και να ολοκληρώσουν μια μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (20.000-25.000 λέξεων) κατά το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών τους.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα και τα μαθήματα έχουν σεμιναριακή μορφή. Από τους/τις φοιτητές/τριες απαιτείται ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση στην τάξη, επιμέλεια των προφορικών παρουσιάσεων και έγκαιρη κατάθεση των ερευνητικών εργασιών τους. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα δέχεται νέους φοιτητές/τριες κάθε δύο χρόνια. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (μεταξύ 1 Απριλίου - 15 Μαίου). Οι φοιτητές/τριες που πληρούν της προϋποθέσεις συμμετοχής συμμετέχουν σε εξετάσεις τον Ιούλιο και προφορική εξέταση το Σεπτέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριές μαζί με την αίτησή τους παρακαλούνται να προσκομίσουν αντίγραφα των ερευνητικών τους εργασιών και συστατικές επιστολές.