Λογ7-481 Πολιτισμική Πολιτική των Αμερικανικών ΜΜΕ

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Tis course explores the various ways that visual mass media in the United States - cinema, television, advertisement, as well as new media - shape and determine the public' s perception of the world events. Without a doubt, visual culture has become a predominant epistemological tool in today' s society. The public has grown to rely heavily on images as a means of making sense of socio-political, historical, and cultural phenomena. The course considers the media' s effects on individuals, social groups (women, racial groups and the figure of the working-class male) as well as society at large. Some of the questions that inform the content of the course and guide the class discussions include the following: What is visual culture? Who has access to mass media? How do we learn to read images? Who determines and controls their content? Has the image replaced reality? The reading material combines selected works by seminal thinkers such as Walter Benjamin, Stuart Hall, John Berger, Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Roland Barthes, and Henry Jenkins. Assessment: Final exam and/or research paper.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.