Ερ1-220 Μεθοδολογία Έρευνας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή


Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.