Γλ3-463 Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στόχος των μαθημάτων είναι να δώσουν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν θέματα που έχουν σχέση με τις γενικές αρχές που διέπουν την τελική (συνολική, αθροιστική) αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης (επιτέλεσης). Ειδικότερα, στη διάρκειά τους: •δίνεται η ερμηνεία των γλωσσικών δοκιμασιών και του ρόλου τους στη λήψη αποφάσεων, •παρουσιάζονται οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι δοκιμασίες (π.χ. εγκυρότητα, αξιοπιστία), •γίνεται συζήτηση γύρω από την έννοια της αναδραστικής επίδρασης, •δίνονται γενικές οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διάφοροι τύποι δοκιμασιών, •δίνονται παραδείγματα τύπων εξεταστικών ερωτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εξετάσεις ευρείας κλίμακας, •διευκρινίζονται συγκεκριμένα σημεία, αρχές και έννοιες που είναι σημαντικά στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη χρήση των γλωσσικών δοκιμασιών, •συγκρίνονται σταθμισμένες δοκιμασίες, •παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους δημόσιοι οργανισμοί αξιολογούν γλωσσικές δεξιότητες, λεξιλόγιο και γραμματική.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline