Γλ5-490 Επιβλεπόμενη Ερευνητική Εργασία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Students who wish to do a supervised project in a selected field of Theoretical and Applied Linguistics should first discuss their plans with the staff member willing to supervise the project and get his/her approval before registration. This course requires advanced work on the part of the student both at the level of reading and that of scholarly production. It is a course recommended to students who have already taken Ling5-300E. The procedure for registration requires that the student present a written statement of approval by the supervisor to the Secretariat (there is a  downloadable form for that purpose). Students are expected to have regular contact with their supervisor throughout the semester. The project will be evaluated by the supervisor. The mark received is the final mark for the course.

Assessment: Research paper of approximately 7,000 words. This word count should include all footnotes but not bibliography or appendices.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.