Γλ4-498 Γλωσσική Μεταβολή

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να εξετάσει και να αναλύσει τους διάφορους παράγοντες (αιτίες, μηχανισμούς) –εξωτερικής και εσωτερικής φύσης– που παίζουν ρόλο στη γλωσσική μεταβολή. Θα παρουσιαστούν μερικά από τα κεντρικά προβλήματα στη μελέτη της συντακτικής/ φωνολογικής/μορφολογικής/σημασιολογικής μεταβολής: σταθερότητα και μεταβολή, ο ρόλος των κοινωνιογλωσσικών παραγόντων, απόκτηση της πρώτης γλώσσας και «εσωτερική» μεταβολή, πώς οι γλώσσες γεννιούνται και πεθαίνουν.

Θέματα:

Α. Το αναπόφευκτο της γλωσσικής μεταβολής

 1. Μελετώντας τις μεταβολές εν εξελίξει

Β. Πέρασμα από τη μία περίοδο στην άλλη

 1. Συντακτική μεταβολή
 2. Φωνολογική μεταβολή
 3. Μορφολογική μεταβολή
 4. Σημασιολογική μεταβολή

Γ. Αιτίες

 1. Κοινωνιογλωσσικές αιτίες
 2. Εγγενείς αιτίες
 3. «Θεραπευτικές» μεταβολές
 4. Αλυσιδωτές μεταβολές

Δ. Προέλευση και γλωσσικός θάνατος

 1. Γλωσσική γέννηση
 2. Θνησιγλωσσία

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 1. Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γλώσσες αλλάζουν· διερεύνηση αιτιών γλωσσικής μεταβολής· αναγνώριση και ανάλυση μεταβολών στη χρήση της γλώσσας στο επίπεδο της ομιλίας, της πρότασης και της λέξης·
 2. Γνώση των μεθόδων περιγραφής των γλωσσικών μεταβολών· διερεύνηση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν την προέλευση και την επέκταση των γλωσσικών μεταβολών·
 3. Πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας της Ιστορικής Γλωσσολογίας στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων· κατανόηση των αρχών επέκτασης των μεταβολών: μέσα στη γλωσσική κοινότητα, από γλώσσα σε γλώσσα, και στις γλωσσικές δομές.

Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση και προαιρετικές ασκήσεις/εργασίες. 

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.