Λογ6-324 H Κωμωδία Ηθών

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

The course will look at the special features of the Comedy of Manners as it emerged during the Restoration period in relation to the socio-cultural setting of the age. New trends in the acting profession, the emergence of a strong theatre industry and the changing character of the audience will be considered as important parameters for the formation of new theatrical conventions and the production of specific types of theatrical texts.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.