Γλ3-456 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Β' Ξένης Γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους δασκάλους να εξοικειωθούν με τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι θα πρέπει να εργασθούν στενά με το δάσκαλο της συγκεκριμένης τάξης και να δημιουργήσουν ένα portfolio, δηλαδή, ένα αρχείο των παρακολουθήσεων και της διδασκαλίας που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους. Το portfolio περιλαμβάνει φύλλα παρακολούθησης, σχέδια μαθήματος, εκθέσεις σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο φοιτητή και ένα αντίγραφο του υλικού που οργανώθηκε και χρησιμοποιήθηκε στα μαθήματα. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι να δείξουν ότι μπορούν να σχεδιάσουν σχέδια μαθημάτων με ικανοποιητικό τρόπο και ότι μπορούν να προσεγγίσουν και να αναλύσουν ξεκάθαρα και αντικειμενικά τη διδακτική επίδοσή τους.

Με το τέλος του μαθήματος μπορεί να προσδοκάται ότι οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι έχουν εμπεδώσει τα παρακάτω:

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη διεύθυνση http://www.enl.auth.gr/pa.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.enl.auth.gr/pa/conditions.html.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
   Διανέμεται σύγγραμμα; Όχι
   Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ναι

Μέθοδοι αξιολόγησης: portfolio.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 6 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 12

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.