ΜΔΣ5-390 Ερευνητική Εργασία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Σπουδαστές που επιθυμούν να αναλάβουν μια ερευνητική εργασία με καθοδήγηση από επιβλέποντα καθηγητή σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος θα πρέπει πρώτα συζητήσουν το θέμα με κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού που θα ήταν διατεθειμένο να αναλάβει την επίβλεψη και κατόπιν να πάρουν την έγκρισή του/της πριν την εγγραφή στο μάθημα. Απαιτείται γραπτή δήλωση αποδοχής από τον επιβλέποντα η οποία στη συνέχεια κατατίθεται στη Γραμματεία. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν επαφή με τον επιβλέποντα σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Το πρόγραμμα μελέτης ολοκληρώνεται με μια ερευνητική εργασία 30 περίπου σελίδων η οποία αξιολογείται από τον επιβλέποντα. Ο βαθμός του γραπτού είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Μαθησιακοί στόχοι: Με το πέρας του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: •Μεγαλύτερη εμπειρία στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών •Μια βασική γνώση του ειδικού θέματος στην περιοχή που έχουν επιλέξει •Βελτίωση των δεξιοτήτων τους που αφορούν στη μελέτη, στην έρευνα και στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών. Αξιολόγηση: Μία ερευνητική εργασία περίπου 9.000 λέξεων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.