ΜΔΣ1-118 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την έννοια της μετάφρασης και εισάγονται στον κλάδο των Μεταφραστικών Σπουδών. Παρουσιάζονται και εξετάζονται η ιστορία του κλάδου, οι κύριες θεωρητικές σχολές, καθώς και οι βασικές θεωρητικές έννοιες. Ενώ επιχειρείται η κάλυψη βασικών θεωρητικών αναγκών των μελλοντικών μεταφραστών, υπογραμμίζεται η ύπαρξη διαφορετικών ειδών μετάφρασης και οι φοιτητές ενημερώνονται για τις τρέχουσες τάσεις στο μεταφραστικό χώρο. Το μάθημα είναι εισαγωγικού χαρακτήρα, χωρίς προαπαιτούμενο μάθημα. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες: •έχουν εξοικειωθεί με βασικές θεωρητικές έννοιες των Μεταφραστικών Σπουδών •γνωρίζουν βασικά ιστορικά γεγονότα •γνωρίζουν τα βασικά μεταφραστικά είδη •έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και πρακτικές στο μεταφραστικό χώρο •είναι ικανοί να χρησιμοποιούν την απαιτούμενη μεταγλώσσα •κατανοούν την κοινωνική φύση της μετάφρασης συνδέοντας το θεωρητικό στοιχείο με το πρακτικό. Δεν διανέμεται σύγγραμμα αλλά σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Τελική εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.