Γλ3-394 Ειδικά Θέματα: Παιδαγωγικές Αρχές στην Εκμάθηση Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας I

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών στις βασικές αρχές της Παιδαγωγικής αξιοποιώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία σε παιδιά. Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες ως προς τα παρακάτω: •Να γνωρίσουν τις βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και προσεγγίσεις των μεγάλων παιδαγωγών (Montessori, Piaget, Vygotsky, Donaldson, Pestalozzi, Dewey, Freire, Βruner, Gardner) •Να κατανοήσουν βασικές παιδαγωγικές αρχές σε Αναλυτικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα αναφορικά με την εκμάθηση ξένης / δεύτερης γλώσσας •Να κατανοήσουν τα βασικά στάδια γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών που περιλαμβάνουν θέματα όπως η μνήμη και οι αναλυτικές δεξιότητες •Να εξοικειωθούν με τις κυριότερες επιστημολογικές προσεγγίσεις και αντιπροσωπευτικές θεωρίες της μάθησης (ορθολογιστικές, εποικοδομιστικές, εμπειρικές, γνωστικές, κτλ) Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ναι Διανέμεται σύγγραμμα; Όχι Μέθοδοι αξιολόγησης: Εξετάσεις

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τετάρτη16:00 18:30112 π.κ. Αλεξίου Θωμαή