Λογ6-471 Chaucer

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα μελετά τα κύρια έργα του Geoffrey Chaucer σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εργάστηκε και τα μεσαιωνικά λογοτεχνικά είδη που είχε στη διάθεσή του. Διαβάζουμε δύο πρώιμα «ενύπνια οράματα» (The Book of the Duchess και The Parliament of Fowls), Troilus and Criseyde, επιλεγμένα κείμενα από τα Canterbury Tales και μερικά λυρικά ποιήματα. Το σύγγραμμα του μαθήματος είναι The Riverside Chaucer. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα μεταφράσεις των κειμένων σε σύγχρονα αγγλικά, αλλά στο μάθημα και στις εξετάσεις χρησιμοποιούμε τα πρωτότυπα μεσαιωνικά κείμενα. Συνιστάται οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Λογ 6-240 Μεσαιωνική Λογοτεχνία πριν εγγραφούν στο μάθημα Λογ 6-471. Όταν ολοκληρώσουν το μάθημα, οι φοιτητές/τριες: •θα έχουν εξοικειωθεί με τα κυριότερα έργα του Chaucer και τις πιο σημαντικές κριτικές προσεγγίσεις τους •θα είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν αυτά τα έργα στην πρωτότυπη γλώσσα τους με τη βοήθεια σημειώσεων και να σχολιάσουν τη μορφή και το περιεχόμενό τους •θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική κριτική βιβλιογραφία πάνω σε μια πτυχή του έργου του Chaucer •θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν τις απόψεις που διατυπώνονται στη βιβλιογραφία σε ένα σύντομο ερευνητικό δοκίμιο. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: σύντομο κριτικό δοκίμιο με βιβλιογραφία και τελική γραπτή εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline
Course Syllabus