Λογ7-249 Αμερικανική Λογοτεχνία & Πολιτισμός: 20ός αιώνας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ΄ επιλογή

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει μερικές κεντρικές έννοιες που ορίζουν την Αμερικανική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό του 20ου αιώνα μέσα από τη μελέτη διαφορετικών κειμένων. Μερικές από τις θεματικές ενότητες του μαθήματος αυτού είναι: τόπος, φύλο, αστυφιλία, βία, φυλή, πολιτική, καταναλωτισμός κ.ά. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες: •Εξασκούνται στην ανάγνωση και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων, ταινιών, ομιλιών, άρθρων εφημερίδων. •Αποκτούν γνώση συμαντικών ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων που επηρέασαν την Αμερικανική λογοτεχνική παραγωγή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα •Επανεξετάζουν ορισμένες βασικές έννοιες από την οπτική γωνία των σύγχρονων εξελίξεων. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Παρουσιάσεις, μικρές εκθέσεις και τελικές εξετάσεις.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline