Γλ4-388 Εκμάθηση Β' Γλώσσας: Μια Παραμετρική Προσέγγιση

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (Γ2) στο πλαίσιο της γενετικής γραμματικής (Chomsky 1981, 1986, 1995). Διερευνάται αν η Γ2 περιορίζεται από τις αρχές της έμφυτης Καθολικής Γραμματικής και αν είναι δυνατή η επαναρύθμιση παραμέτρων σε περιπτώσεις που οι τιμές τους διαφέρουν μεταξύ της μητρικής γλώσσας και της Γ2. Η συζήτηση στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα σχετικά με διάφορες γλωσσικές περιοχές: κλιτική μορφολογία, άρθρα, παράμετρος μετακίνησης ρημάτων (αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις, επιρρήματα), παράμετρος κενού υποκείμενου). Τα δεδομένα αφορούν το αρχικό, το ενδιάμεσο και το προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης της Γ2. Τέλος διερευνάται κατά πόσο το είδος γλωσσικών εισερχόμενων (φυσική έκθεση στη Γ2 / διδασκαλία της Γ2) επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline
Course Syllabus