Γλ3-451 Αξιολόγηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στα παρακάτω αντικείμενα: αξιολόγηση και συμπλήρωση στα περιλαμβανόμενα σε βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με υλικό που σχεδιάζεται από το διδάσκοντα σε συνάρτηση με την ηλικία των μαθητών, τις ανάγκες και το επίπεδό τους. Ειδικότερα, το μάθημα (α) παρέχει στους αυριανούς δασκάλους της αγγλικής τις μεθόδους και γνώσεις ώστε να αξιολογούν, επιλέγουν και προσαρμόζουν το υλικό διδασκαλίας με τον πιο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με το συγκεκριμένο περιβάλλον διδασκαλίας, και (β) επιτρέπει να συσχετισθεί το υλικό διδασκαλίας με τις τρέχουσες πρακτικές στη μεθοδολογία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Το μάθημα διερευνά επίσης ποιο υλικό πρέπει να σχεδιάζεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται ο δάσκαλος (πχ. μικροί μαθητές, έφηβοι και ενήλικες) και το επίπεδο γλωσσομάθειας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος προσδοκάται ότι όσοι το παρακολούθησαν θα είναι σε θέση •να κατανοούν ποικιλία τεχνικών για αξιολόγηση του πρόσφορου διδακτικού υλικού, •να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές του κατάλληλου κατά περίπτωση υλικού διδασκαλίας, •να προσαρμόζουν το υλικό διδασκαλίας σ’ένα συγκεκριμένο περιβάλλον διδασκαλίας. Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμεται σύγγραμμα; Ναι Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ναι Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.